Úradný vestník Európskej únie, L 52, 25. február 2011