Aktualizované vzory preukazov vydávaných ministerstvami zahraničných vecí členských štátov akreditovaným členom diplomatických misií a konzulárnych úradov a ich rodinným príslušníkom podľa článku 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) ( Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 85 , Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 15 , Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 18 )