Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (Ηράκλειο) — Δημοσίευση των τελικών λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2006