Spojené návrhy generálneho advokáta - Roemer - 17. septembra 1970. # Franz Grad proti Finanzamt Traunstein. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Finanzgericht München - Nemecko. # Vec 9-70. # Transports Lesage & Cie SA proti Hauptzollamt Freiburg. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Finanzgericht Baden-Württemberg - Nemecko. # Vec 20-70. # Erich Haselhorst proti Finanzamt Düsseldorf-Altstadt. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Finanzgericht Düsseldorf - Nemecko. # Vec 23-70. Grad TITJUR