Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/19 z 18. decembra 2020, ktorým sa stanovuje spoločná metodika a formát nahlasovania opätovného použitia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES [oznámené pod číslom C(2020) 8976] (Text s významom pre EHP)