Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/19, ze dne 18. prosince 2020, kterým se stanoví společná metodika a formát pro podávání zpráv o opětovném použití v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (oznámeno pod číslem C(2020) 8976) (Text s významem pro EHP)