Písomná otázka E-3155/08 Umberto Guidoni (GUE/NGL) Komisii. Doklad totožnosti občanov EÚ v Španielsku