Obnovenie dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a Ruskom * Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. februára 2009 o návrhu rozhodnutia Rady týkajúceho sa uzavretia dohody zameranej na obnovenie Dohody v oblasti vedeckej a technickej spolupráce medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie (KOM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))