Návrhy generálneho advokáta - Mazák - 15. februára 2007. # Félix Palacios de la Villa proti Cortefiel Servicios SA. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid - Španielsko. # Smernica 2000/78/ES - Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní - Rozsah - Kolektívna zmluva stanovujúca automatické skončenie pracovného pomeru, keď zamestnanec dosiahne vek 65 rokov a poberá starobný dôchodok - Diskriminácia na základe veku - Odôvodnenie. # Vec C-411/05. Palacios de la Villa TITJUR