2007/872/ES: Rozhodnutie Komisie z  18. decembra 2007 o tom, že v roku 2008 sa bude pokračovať v porovnávacích pokusoch a skúškach Spoločenstva s množiteľským a sadivovým materiálom Malus Mill. podľa smernice Rady 92/34/EHS začatých v roku 2004