Korigendum k smernici Rady 92/49/EHS z  18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) ( Ú. v. ES L 228, 11.8.1992 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 6, zväzok 1, s. 346)