Smernica Komisie 2009/161/EÚ zo 17. decembra 2009 , ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2000/39/ES (Text s významom pre EHP)