Rozhodnutie Komisie z 26/06/2008 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5162 - AVNET / HORIZON) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)