Vec T-377/07: Žaloba podaná 24. septembra 2007 – Evropaïki Dynamiki/Komisia