Vec C-358/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Stuttgart (Nemecko) 2. augusta 2007 – Kulpa Automatenservice Asperg GmbH/Spolková krajina Bádensko-Württembersko