Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 583/2011, 9. juuni 2011 , millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1346/2000 (maksejõuetusmenetluse kohta) A, B ja C lisas esitatud maksejõuetusmenetluste, likvideerimismenetluste ja likvideerijate loetelu ning kodifitseeritakse nimetatud määruse A, B ja C lisa