Carp Návrhy generálnej advokátky - Trstenjak - 29. marca 2007. # Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi proti Ecorad Srl. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunale ordinario di Novara - Taliansko. # Smernica 89/106/ES - Stavebné výrobky - Postup preukazovania zhody - Rozhodnutie Komisie 1999/93/ES - Priamy horizontálny účinok - Vylúčenie. # Vec C-80/06. TITJUR