Επιτροπή κατά Γερμανίας Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 18ης Ιουλίου 2007. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. # Προσφυγή λόγω παραβάσεως - Παραδεκτό - Άρθρο 49 ΕΚ - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Απόσπαση εργαζομένων - Περιορισμοί - Καταβολή εισφορών στο εθνικό ταμείο αδειών μετ’ αποδοχών - Μετάφραση εγγράφων - Δήλωση σχετικά με τον τόπο υπηρεσίας των αποσπασμένων εργαζομένων. # Υπόθεση C-490/04. TITJUR