Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1772 av den 23 oktober 2019 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sändningar av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel får föras in till unionen [delgivet med nr C(2019) 7642] (Text av betydelse för EES)