Vec T-199/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z  23. septembra 2008 – Cementownia Odra /Komisia ( Žaloba o neplatnosť — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Národný alokačný plán emisných kvót Poľska na roky 2008 až 2012 — Rozhodnutie Komisie o nevznesení námietok za splnenia určitých podmienok — Právomoc členských štátov pri individuálnom rozdeľovaní emisných kvót — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť )