Sprawa T-381/09: Postanowienie Sądu z dnia 24 listopada 2010 r. — RWE Transgas przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rynek wewnętrzny gazu ziemnego — Artykuł 22 dyrektywy 2003/55/WE — Pismo Komisji, w którym żąda ona od organu regulacji zmiany jego decyzji w sprawie przyznania odstępstwa — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)