2008/689/ES: Rozhodnutie Komisie z 1. augusta 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti [oznámené pod číslom K(2008) 4017] (Text s významom pre EHP)