Vec C-416/08 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z  10. júla 2009 — Apple Computer, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), TKS-Teknosoft SA [Odvolanie —ᅠOchranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Slovná ochranná známka QUARTZ — Námietka majiteľa obrazovej ochrannej známky Spoločenstva QUARTZ — Zamietnutie zápisu — Podobnosť výrobkov — Nebezpečenstvo zámeny — Zjavne neprípustné odvolanie]