Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov * Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. septembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov (KOM(2008)0314 — C6-0219/2008 — 2008/0097(CNS))