Oznámenie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci COMP/B-1/39.316 – Gaz de France (uzavretie trhu s plynom) (Text s významom pre EHP)