Nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2007 z 29. októbra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Text s významom pre EHP)