Vec F-23/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 2. mája 2007 – Giraudy/Komisia (Úradníci — Žaloba — Žaloba o náhradu škody — Vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) — Preloženie — Nariadenie (ES) č. 1073/1999 — Rozhodnutie 1999/396/ES, ESUO, Euratom — Chyba — Ujma — Choroba z povolania — Zohľadnenie dávok stanovených v článku 73 služobného poriadku)