Písomná otázka P-3419/09 Hanna Foltyn-Kubicka (UEN) Komisii. Systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky (KOM(2008)0721)