Rozhodnutie Komisie z 30. januára 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/52/EHS, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Talianska sú úradne bez výskytu brucelózy ( B. melitensis ), a rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Talianska sú úradne bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka a brucelózy hovädzieho dobytka a že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy [oznámené pod číslom K(2008) 324] (Text s významom pre EHP) (2008/97/ES)