Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2008 για την τροποποίηση της απόφασης 93/52/ΕΟΚ όσον αφορά τη δήλωση ότι ορισμένες διοικητικές περιφέρειες της Ιταλίας είναι επισήμως απαλλαγμένες από τη βρουκέλλωση (B. melitensis) και της απόφασης 2003/467/ΕΚ όσον αφορά τη δήλωση ότι ορισμένες διοικητικές περιφέρειες της Ιταλίας είναι επισήμως απαλλαγμένες από τη φυματίωση των βοοειδών και τη βρουκέλλωση των βοοειδών και ότι ορισμένες διοικητικές περιφέρειες της Πολωνίας είναι επισήμως απαλλαγμένες από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 324] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/97/ΕΚ)