Vec C-52/08: Žaloba podaná 12. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika