Rozhodnutie č. A3 zo 17. decembra 2009 týkajúce sa sčítania neprerušených dôb vyslania dosiahnutých podľa nariadenía Rady (EHS) č. 1408/71 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Text s významom pre EHP )a dohodu medzi ES a Švajčiarskom