Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2017 г. относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията относно фуражи и храни, за които се прилагат специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ (D051561/01 — 2017/2837(RSP))