Rozhodnutie Komisie z 20/11/2007 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.4933 - EMERSON ELECTRIC CO / MOTOROLA ECC) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)