Písomná otázka E-4415/08 Urszula Gacek (PPE-DE) Komisii. Nariadenie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)