Vec C-436/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  18. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg – Nemecko) – Per Grønfeldt, Tatiana Grønfeldt/Finanzamt Hamburg – Am Tierpark (Voľný pohyb kapitálu — Dane — Dane z príjmu — Vnútroštátna práva úprava zdaňovania ziskov dosiahnutých pri prevode podielov (akcií) v kapitálových spoločnostiach)