Vec T-417/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z  19. júna 2008 – Lodato Gennaro & C./Komisia