Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. marca 2008.