Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1229, 3. mai 2017, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) nr 1333/2011 (millega sätestatakse banaanide turustamisstandardid, nende turustamisstandardite järgimise kontrolli eeskirjad ja teabeedastusnõuded banaanisektoris) teatavaid keeleversioone$