Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1229 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2017, για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2011, για τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας$