Kommissionens förordning (EG) nr 500/2007 av den 7 maj 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1463/2004 med avseende på införande av ett gränsvärde för restsubstanser för fodertillsatsen Sacox 120 microGranulate som tillhör gruppen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser(Text av betydelse för EES).