Nariadenie Komisie (ES) č. 500/2007 zo 7. mája 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1463/2004, pokiaľ ide o zavedenie maximálneho limitu rezíduí pre kŕmnu doplnkovú látku Sacox 120 microGranulate patriacu do skupiny kokcidiostatiká a iné liečivé látky (Text s významom pre EHP)