Nariadenie Komisie (ES) č. 1082/2008 zo 4. novembra 2008 o začatí preskúmania týkajúceho sa nového vývozcu podľa nariadenia Rady (ES) č. 192/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom okrem iného v Malajzii, zrušuje clo na dovoz od jedného vývozcu v tejto krajine a stanovuje, aby tento dovoz podliehal registrácii