Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5639 – Alpha V/Investindustrial Funds/Permasteelisa) Text s významom pre EHP