Vec C-170/07: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  5. júna 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Vnútroštátne zdanenie — Povinnosť kontroly technického stavu dovezených ojazdených motorových vozidiel — Články 28 ES a 30 ES — Smernica 96/96/ES — Uznávanie kontrol technického stavu vykonaných v iných členských štátoch)