Písomná otázka P-2009/08 Rebecca Harms (Verts/ALE) Komisii. Zákonnosť odrôd geneticky upravovanej kukurice pri uchovaní biosféry povodia Labe (Dolné Sasko)