Vec C-437/04: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z  22. marca 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev — Nehnuteľnosti prenajaté Spoločenstvami — Región Brusel-hlavné mesto — Daň zaťažujúca vlastníkov)