Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5146 – GE/Interbanca) Text s významom pre EHP