Rozhodnutie Komisie z 07/04/2009 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5494 - ENEL / ENDESA) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)