Rozhodnutie Komisie z 23. mája 2005 o zónach ochrany a dozoru vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec a podmienkach vzťahujúcich sa na presun z týchto zón alebo cez tieto zóny [oznámené pod číslom K(2005) 1478] (Text s významom pre EHP) (2005/393/ES)